Thumb

OSGB Hizmetleri Nedir?

OSGB firmalarıyla çalıştığınız takdirde iş sağlığı ve güvenliği anlamında gerekli bütün önlemler alınır. Tehlikelerin en aza indirgemesi sağlanır. OSGB firmaları İSG hizmetelerinin hepsini veya belli bir bölümünü başka bir kişi ya da kuruma devredemezler. OSGB’ler tarafından çalıştırılan çalışanlara ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üstünden beş iş günü dahilinde Genel müdüğürlüğe bildirilir. OSGB’ler uygumalarına son verdikleri takdirde 30 gün içinde yetki belgelerinin orjinallerini Genel Müdürlüğe iade ederler.OSGB firmaları tarafından yetkilendirilen uzmanların en geç 30 gün içinde İSG-KATİP üstünden atanması zorunludur.

OSGB firmaları işverenin yükümlülüklerini üstlenmeyiple kalmayıp maliyeti de en aza indirir. OSGB hizmeti alındığı takdirde işletmede İSGB için ayrılması gereken yer işverene kalır. Ayrıca her işin kendine özgü güvenlik ekipmanı kullanım kuralları ve ekipmanları vardır. Baret, eldiven, ayakkabı, koruyucu giysiler ve yüksekte güvenli çalışma ekipmanlarının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Daha doğrusu OSGB hizmetiyle iş güvenliği ekipmanlarının daha doğru seçilmesini sağlanır.

  • İşletmede risklere karşı önlemler almak, riskleri sorumlu bir şekilde kontrol altına almak için her türlü düzenleyici ve önleyici uygulamaları kapsayacak şekilde işverene rehberlik yapılmasından, öneriler hazırlamasına kadar onayına sunmak
  • Çalışan sağlığının korunması ve gözetiminden sorumlu olmak
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi planlamasından ve uygulamasından sorumlu olmak
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
  • Çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, yıllık değerlendirme raporu, yıllık çalışma planı iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine dair donelerin ve çalışma tesiptlerinin kayıt altına alınması
  • İşyeri hekimi, diğer sağlık personelinin sorumlulukları ve eğitimleriyle alakalı yönetmelikle İSG uzmanlarının sorumluluk,görev,yetki ve eğitimleri hakkında yönetmelik genelinde hizmet sağladıkları bölgelerde
  • Çalışanların yaptığı uygulamalar, çalışma alanında yapılan tehlike değerlendirmesi tespitleriyle ve maruziyet doneleri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması

OSGB firmaları tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimilerince saklanması lazım onaylı defter suretleri, yıllık değerlendirme raporu, yıllık çalışma planı ile işçilere sağlanan iş sağlığı ve güvenliğine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.