Thumb

ACİL DURUM PLANI

Acil Durum Planı Nedir?

 İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet, bulaşıcı hastalıklar, sabotaj gibi acil müdahale gerektiren durumlarda, ilkyardım, arama kurtarma, haberleşme, tahliye gibi yapılacak iş ve işlemleri uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlardır.

Acil Durum Planını Kim Hazırlar?

Acil durum Planını işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren, işçi temsilcisi  birlikte hazırlar.  Hazırlanan acil durum planı işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan malzemeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi korumayı amaçlayan bir eylem planı olmalıdır.

Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır?

 Acil Durum Planı hazırlamak için;

  Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilir.

  Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumlar belirlenir.

  Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması sağlanır.

  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapılır.

  Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapılır,

  Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturulur.

  Doküman olarak hazırlanır ve imza altına alınır.
 

Acil Durum Planı Ne Zaman Yenilenmeli?

 İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

 

Bunun dışında işyerinde herhangi bir yeni makine alımı, ek bina eklenmesi vs gibi durumlar yoksa çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 2 (iki) yılda bir; tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 4 (dört) yılda bir; az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 6 (altı) yılda bir Acil Durum Eylem Planını yenilenmelidir.